บริษัท โพลีพลัส เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด


ผู้ผลิตงานด้านบันเทิงชั้นแนวหน้าของเมืองไทย เปิดรับคนรุ่นใหม่ ไฟแรง ที่เชื่อมั่นในศักยภาพตัวเอง และพร้อมเติบโตไปกับเรา เข้าร่วมทีมในตำแหน่งต่อไปนี้

Social Media : Follow Polyplus


ประสานงาน

คุณสมบัติ :
- จบการศึกษาระดับปริญญาตรี
- คล่องแคล่ว ซื่อสัตย์ มีมิตรสัมพันธ์
- มีความละเอียดรอบคอบในการทำงาน

หน้าที่ความรับผิดชอบ :
- ช่วยประสานงานต่างๆ อาทิ Supplier, ลิขสิทธิ์, ทีมงาน, ห้องตัด และทำเรื่องเอกสารใบบันทึกข้อตกลงนักแสดง, เอกสารการเงิน, เอกสารห้องตัด และส่งช่อง


ช่างซ่อมบำรุง

คุณสมบัติ :
- จบการศึกษาระดับ ปวช. สาขาช่างอุตสาหกรรม (ไฟฟ้า ปรับอากาศ ไฟฟ้าสื่อสาร)
- มีประสบการณ์ 2 ปี
- มีความรู้เรื่องการซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้าและปรับอากาศ

หน้าที่ความรับผิดชอบ :
- ซ่อมบำรุงไฟฟ้าเครื่องปรับอากาศและงานซ่อมบำรุงทั่วไป ภายในบ้านพักผู้บริหาร และสำนักงาน


พนักงานขับรถ

คุณสมบัติ :
- การศึกษาระดับต่ำกว่าปริญญาตรี
- มีประสบการณ์ 2 ปี
- รู้เส้นทางในกรุงเทพเป็นอย่างดี
- มีประสบการณ์ในการขับรถยนต์
- มีใบขับขี่

หน้าที่ความรับผิดชอบ :
- ขับรถและดูแลรถ


เจ้าหน้าที่ Art Director & Graphic Design

คุณสมบัติ :
- การศึกษาระดับปริญญาตรี สาขานิเทศศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆ
- มีประสบการณ์ 1 - 2 ปีขึ้นไป
- มีประสบการณ์ด้าน Graphic Design , ทำ Art work , ตัดต่อ Design วิดีโอได้
- สามารถใช้โปรแกรม Photoshop , Illustrator และถ่ายภาพ VDO ได้ มีพื้นฐานทางด้านออนไลน์
- มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ กล้าแสดงความคิดเห็น
- มีมนุษย์สัมพันธ์ดี ทัศนคติดี มีความคล่องแคล่ว และแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี

หน้าที่ความรับผิดชอบ :
- ออกแบบ Art Work , Key visual สำหรับใช้ในรายการต่างๆ ของบริษัทฯ
- ถ่ายภาพ VDO , ตัดต่อ Design VDO สำหรับ content และ Upload ลงสื่อออนไลน์ต่างๆ
- ประสานงาน Support งาน Graphic ของทีมโปรดักชั่น


เลขานุการรองกรรมการผู้จัดการ

คุณสมบัติ :
- มีประสบการณ์ด้านเลขานุการอย่างน้อย 1 - 2 ปีขึ้นไป
- การศึกษาขั้นต่ำระดับปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
- มีความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของงานเลขานุการ
- สามารถใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสมัยใหม่ได้ดี
- มีทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน ที่ดี มีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล
- มีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษดี
- มีทักษะการบริหารคน บริหารงาน มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- มีบุคลิกภาพและมารยาทที่ดี คล่องแคล่ว ว่องไว กระตือรือร้น อดทนต่องานหนัก สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้ดี และสามารถทำงานนอกสถานที่ได้
- มีทัศนคติ และวุฒิภาวะทางอารมณ์ที่ดี สามารถปรับตัวเข้ากับผู้อื่นและสามารถปรับตัวเข้ากับทุกสถานการณ์ได้ดี
- เชื่อมั่นในตนเอง กล้าคิด กล้าทำ กล้าแสดงออก กล้ารับผิดชอบ
- มีระเบียบวินัย ตรงต่อเวลา ปฎิบัติตัวตามกฎระเบียบ


พนักงานขับรถ (ผู้บริหาร)

คุณสมบัติ :
- การศึกษาระดับ ต่ำกว่าปริญญาตรี
- มีความสุภาพ อ่อนน้อม ใจเย็น สุขุม
- มีความรับผิดชอบสูง
- มีทัศนคติที่ดี
- มีมนุษย์สัมพันธ์ดี
- แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
- สามารถขับรถยนต์ได้ดี และรู้จักเส้นทางเป็นอย่างดี

หน้าที่รับผิดชอบ :
- ขับรถให้กับผู้บริหาร
- ดูแลรักษาเครื่องยนต์เบื้องต้น
- รักษาความสะอาดรถ
- ปฏิบัติตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชา


เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคล

คุณสมบัติ :
- เพศหญิง อายุไม่เกิน 40 ปี
- วุฒิปริญญาตรี สาขาพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สาขาจิตวิทยา สาขาสังคมศาสตร์ สาขาการจัดการ หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง
- ประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป
- มีบุคลิกภาพน่าเชื่อถือและมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
- มีทักษะในการสื่อสารและให้คำแนะนำและเจรจาต่อรองได้ดี
- สามารถบริหารเวลาและมีวินัยในตนเอง
- สามารถแก้ปัญหาในภาวะกดดันได้
- มีความรู้ด้านกฎหมายแรงงานและกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- มีความรู้ด้านโปรแกรม Microsoft Office

รายละเอียดงาน :
- ดูแลขั้นตอนการสรรหาพนักงาน
- ดูแลการฝึกอบรมประจำปี
- ดูแลสวัสดิการพนักงาน
- ดูแลพนักงานให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบของบริษัท
- ประสานงานติดต่อหนวยงานราชการ (ประกันสังคมและกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน)
- จัดทำรายงานสรุปสถิติการมาทำงานพนักงาน
- ดูแลการปฏิบัติงานของหน่วยรักษาความปลอดภัย
- ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา


Producer

คุณสมบัติ :
- เพศ ไม่จำกัด
- วุฒิปริญญาตรี สาขานิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
- ประสบการณ์ 3 - 5 ปี
- มีความรู้ในงานตัดต่อ และโปรแกรมที่เกี่ยวข้องต่างๆ
- ใจรักในงานโทรทัศน์
- คิดและวางแผนหัวข้อในการนำเสนอรูปแบบรายการ
- สร้างสรรค์รายการในรูปแบบทันสมัย
- ควบคุมการผลิตและการออกอากาศรายการ
- ตรวจสอบ ควบคุม การตัดต่อและลำดับรายการให้เป็นไปตามแผนงานกำหนดไว้
- วางแผนสัมภาษณ์แหล่งข่าว และประสานงานระหว่างสถานีโทรทัศน์และบริษัท
- รับผิดชอบงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย


เจ้าหน้าที่การเงิน

คุณสมบัติ :
- เพศ ไม่จำกัด
- วุฒิปริญญาตรี สาขาบัญชี
- ประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี
- มีความรู้ด้านการลงบัญชี
- มีความเข้าใจด้านภาษีหัก ณ ที่จ่าย และภาษีที่เกี่ยวข้อง
- สามารถใช้โปรแกรมบัญชี EXPRESS และโปรแกรมสำเร็จรูปอื่นๆ
- มีความละเอียด รอบคอบ ซื่อสัตย์
- สามารถบันทึกรายการจ่ายเงินสดย่อย เงินทดรองจ่าย และจัดทำใบสำคัญจ่ายต่างๆ
- จัดเก็บและกระทบยอด และทำรายงานภาษีหัก ณ ที่จ่าย


เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ (AE / MEDIA / WRITER) ส่วนงาน PR AGENCY

คุณสมบัติ :
- เพศ ไม่จำกัด
- วุฒิปริญญาตรีหรือสูงกว่า สาขานิเทศศาสตร์ /วารสารศาสตร์ / ศิลปศาสตร์ / อักษรศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
- มีบุคลิกภาพและ มนุษยสัมพันธ์ที่ดี
- มีทักษะในการใช้ภาษา ฟัง พูด อ่าน เขียน ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี
- มีความอดทนต่องานที่มีกำหนดเวลาแน่นอน และมีไหวพริบ แก้ปัญหาเฉพาะหน้า
- วางแผนงานประชาสัมพันธ์ และนำเสนองานได้
- มีทักษะด้านประสานงานทั้งหน่วยงานภายนอก ลูกค้า สื่อมวลชนต่างๆ และหน่วยงานภายในที่เกี่ยวข้อง
- มีประสบการณ์ด้านงานสื่อประชาสัมพันธ์ หรือสื่อมวลชนสัมพันธ์ สร้างสรรค์งานที่เกี่ยวกับการสื่อสารได้
- หากมีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ


เจ้าหน้าที่ Creative

คุณสมบัติ :
- การศึกษาระดับปริญญาตรี
- มีประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป
- มีความคิดสร้างสรรค์ มีความรู้ ความสนใจทางด้านบันเทิง
- คล่องแคล่ว แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี
- มีความอดทน มีความพยายาม และมีความรับผิดชอบสูง

หน้าที่รับผิดชอบ :
- คิดและหาข้อมูลเพื่อนำมาสร้างสรรค์ในรายการ
- คิดและนำเสนอแขกรับเชิญ
- คิดและเขียนสคริปรายการ
- ดูแล ควบคุมการถ่ายทำรายการ
- ควบคุมดูแลงานตัดต่อรายการโปรแกรมเมอร์

คุณสมบัติ :
- เพศ ไม่จำกัด
- วุฒิปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
- ดูแลและพัฒนาระบบโปรแกรม และฐานข้อมูล
- จัดทำรายงาน หรือ ข้อมูล ตามความต้องการของ user
- สามารถเขียนโปรแกรม .NET ,PHP และฐานข้อมูล SQL
- สามารถติดตั้ง โปรแกรม และ OS เองได้
- หากมีความรู้ ด้าน network และพัฒนาโปรแกรม android หรือ ios ได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
- สามารถ ฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษ ได้
- สามารถทำงานเป็นทีม สื่อสารกับผู้ร่วมงานได้เป็นอย่างดี
- มีความอดทน จากภาวะกดดัน และรับผิดชอบงานที่ตนเองได้รับมอบหมาย
- เรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ เพื่อพัฒนางานองค์กร อาทิ Re - Designing & Graphic
- หากมีประสบการณ์ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
- พัฒนาและดูแลเว็บไซต์ให้ทันสมัย และสามารถเก็บข้อมูล และทำรีพอร์ทของ user
- ทำงานร่วมกับ Graphic designer ออกแบบเว็บไซต์ ตรงตามที่กำหนดไว้


แม่บ้าน และ พ่อบ้าน (หลายตำแหน่ง)

คุณสมบัติ :
- ต่ำกว่าปริญญาตรี
- ขยัน อดทน ตรงต่อเวลา
- รักความสะอาด
- มีมนุษย์สัมพันธ์ดี
- ยิ้มแย้มแจ่มใส
- ซื่อสัตย์

หน้าที่รับผิดชอบ :
- ทำความสะอาดออฟฟิศ
- ดูแลความสะอาดบริเวณพื้นที่ภายในและภายนอกสำนักงาน หรือพื้นที่ที่ได้รับมอบหมาย


หลักฐานในการสมัครงาน
1. เรซูเม่ (Resume)
2. สำเนาบัตรประชาชน (หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี))
3. สำเนาทะเบียนบ้าน
4. รูปถ่าย 1 นิ้ว หรือ 1.5 นิ้ว จำนวน 1 ใบ
5. ทรานสคริป (Transcript)
6. หนังสือรับรองการทำงาน (ถ้ามี)
7. ผลงานต่างๆ (ถ้ามี)

 
โอกาสที่จะก้าวหน้าทางอาชีพการงาน รอคุณแล้วที่นี่!!

ผู้สนใจสามารถกรอกใบสมัครด้วยตนเองที่ บริษัท โพลีพลัส เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด
ทุกวันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 09.30 - 16.30 น.

หรือส่งจดหมายสมัครงานพร้อมประวัติและรูปถ่ายปัจจุบัน มาที่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
99 หมู่ 1 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

โทรศัพท์ :
02-572-4444 e-mail : hr@polyplus.co.th

 

*** ส่งเอกสารสมัครงานในรูปแบบภาษาไทย ทุกตำแหน่ง ***

ตำแหน่งงานอัพเดท 15 เม.ย. 63

 

 


Copyright @ 2020 Polyplus Entertainment Co., Ltd. All rights reserved.