บริษัท โพลีพลัส เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด ผู้ผลิตงานด้านบันเทิงชั้นแนวหน้าของเมืองไทย เปิดรับคนรุ่นใหม่
ไฟแรง ที่เชื่อมั่นในศักยภาพตัวเอง และพร้อมเติบโตไปกับเรา เข้าร่วมทีมในตำแหน่งต่อไปนี้เจ้าหน้าที่บัญชี

คุณสมบัติ :
- การศึกษาระดับปริญญาตรี ขึ้นไป
- มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป
- มีความซื่อสัตย์ และมีความรับผิดชอบสูง
- ตรงต่อเวลา และมีความละอียดรอบคอบ
- มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี สามารถทำงานเป็นทีมได้
- มีความคล่องแคล้ว, กระตือรือร้น และมีความอดทน
- สามารถจัดทำและบันทึกบัญชีด้านรับ-ด้านจ่าย
- สามารถกระทบยอดเงินฝากธนาคารและบัญชีต่างๆ
- จัดทำภาษีหัก ณ ที่จ่าย , ภพ.30
- ทำงบทดลองและปิดงบการเงินได้ มีพื้นฐานในการใช้โปรแกรมด้านบัญชี

หน้าที่รับผิดชอบ :
- ทำบัญชีด้านรับ-จ่าย
- ทำรายงานภาษีพร้อมนำส่ง
- ทำงบทดลอง กระทบยอด และปิดบัญชี
- อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย


เจ้าหน้าที่ประสานงาน

คุณสมบัติ :
- วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี ขึ้น
- มีทักษะการสื่อสารที่ดี
- มีความรับผิดชอบสูง ตรงต่อเวลา มีความละเอียดรอบคอบ
- มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี สามารถทำงานเป็นทีมได้
- มีความคล่องแคล่ว อดทน

หน้าที่รับผิดชอบ :
- ติดต่อประสานงาน ขอข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่างๆ ทั้งภายในและภายนอก
- จัดเตรียมเอกสาร ข้อมูลต่างๆ
- ช่วยเหลืองานตามที่ได้รับมอบหมาย


เจ้าหน้าที่ การเงิน

คุณสมบัติ :
- การศึกษาระดับ ปริญญาตรีขึ้นไป
- มีความรับผิดชอบสูง มีความละเอียด รอบคอบ ซื่อสัตย์
- มีทัศนคติที่ดี มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
- มีไหวพริบและมีทักษะด้านการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า

หน้าที่รับผิดชอบ :
- รับวางบิล จ่ายเช็ค
- ตรวจสอบเอกสารเพื่อทำการตั้งเจ้าหนี้ และทำเอกสารเพื่อเตรียมจ่าย
- ตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่ายค่าพาหนะของพนักงาน
- จัดทำสรุปรายละเอียดข้อมูลของการเบิกต่างๆ
- ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดทำใบหักภาษี ณ ที่จ่ายให้กับเจ้าหนี้
- อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย


เจ้าหน้าที่ศิลปกรรมรายการ

คุณสมบัติ :
- การศึกษาระดับ ปวช. ขึ้นไป
- มีความรับผิดชอบ และมีความอดทนสูง
- สามารถทำงานเป็นทีมได้
- มีความคิดสร้างสรรค์ มีรสนิยม มีความรู้รอบตัว สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี

หน้าที่รับผิดชอบ :
- เตรียม , ซื้อ , จัดเก็บ รวมถึงซ่อมแซม อุปกรณ์ต่างๆ ที่นำมาประกอบในรายการได้
- ประสานงานระหว่างแผนกต่างๆ ได้
- รับผิดชอบอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย


ธุรการ (แม่บ้าน)

คุณสมบัติ :
- ต่ำกว่า ปริญญาตรี
- ขยัน อดทน ตรงต่อเวลา
- รักความสะอาด
- มีมนุษยสัมพันธ์ดี
- ยิ้มแย้มแจ่มใส
- ซื่อสัตย์

หน้าที่รับผิดชอบ :
- ทำความสะอาดออฟฟิศ
- ดูแลความสะอาดบริเวณพื้นที่ภายในและภายนอกสำนักงาน หรือพื้นที่ที่ได้รับมอบหมาย


พนักงานขับรถ (ผู้บริหาร)

คุณสมบัติ :
- การศึกษาระดับ ต่ำกว่าปริญญาตรี
- มีความสุภาพ อ่อนน้อม ใจเย็น สุขุม
- มีความรับผิดชอบสูง
- มีทัศนคติที่ดี
- มีมนุษย์สัมพันธ์ดี
- แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
- สามารถขับรถยนต์ได้ดี และรู้จักเส้นทางเป็นอย่างดี

หน้าที่รับผิดชอบ :
- ขับรถให้กับผู้บริหาร
- ดูแลรักษาเครื่องยนต์เบื้องต้น
- รักษาความสะอาดรถ
- ปฏิบัติตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชา


ตำแหน่งงานอัพเดท 28 ก.ค.59

 โอกาสที่จะก้าวหน้าทางอาชีพการงาน รอคุณแล้วที่นี่!!

ผู้สนใจสามารถกรอกใบสมัครด้วยตนเองที่ บริษัท โพลีพลัส เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด
ทุกวันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 09.30 - 16.30 น.

หรือส่งจดหมายสมัครงานพร้อมประวัติและรูปถ่ายปัจจุบัน มาที่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
99 หมู่ 1 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

โทรศัพท์ :
02-572-4444 e-mail : hr@polyplus.co.th

 

*** ส่งเอกสารสมัครงานในรูปแบบภาษาไทย ทุกตำแหน่ง ***

 

 

 

 

 
  Copyright @ 2012 Polyplus Entertainment Co., Ltd. All rights reserved. follow us :