บริษัท โพลีพลัส เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด ผู้ผลิตงานด้านบันเทิงชั้นแนวหน้าของเมืองไทย เปิดรับคนรุ่นใหม่
ไฟแรง ที่เชื่อมั่นในศักยภาพตัวเอง และพร้อมเติบโตไปกับเรา เข้าร่วมทีมในตำแหน่งต่อไปนี้


เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ (PR Writing)

คุณสมบัติ :
- เพศ ชาย / หญิง
- การศึกษาระดับ ปริญญาตรี สาขานิเทศศาสตร์ / วารสารศาสตร์ / อักษรศาสตร์ / ศิลปศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
- บุคลิกภาพดี มีทักษะในการสื่อสาร สามารถเขียนข่าวได้
- มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี ขยัน และมีความรับผิดชอบสูง
- มีใจรักงานบริการ

หน้าที่รับผิดชอบ :
- วิเคราะห์ วางแผน พร้อมทั้งเสนอแผนการประชาสัมพันธ์ให้ลูกค้า
- เขียนข่าวประชาสัมพันธ์ตามที่ได้นำเสนอลูกค้า
- กำหนดกลยุทธ์ในการจัดทำแผนด้านการประชาสัมพันธ์ให้กับลูกค้า
- ประเมินผลในการทำประชาสัมพันธ์ให้กับลูกค้า
- งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย


เจ้าหน้าที่ Creative

คุณสมบัติ :
- การศึกษาระดับ ปริญญาตรี
- มีประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป
- มีความคิดสร้างสรรค์ มีความรู้ ความสนใจทางด้านบันเทิง
- คล่องแคล่ว แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี
- มีความอดทน มีความพยายาม และมีความรับผิดชอบสูง

หน้าที่รับผิดชอบ :
- คิดและหาข้อมูลเพื่อนำมาสร้างสรรค์ในรายการ
- คิดและนำเสนอแขกรับเชิญ
- คิดและเขียนสคริปรายการ
- ดูและควบคุมการถ่ายทำรายการ
- ควบคุม ดูแล งานตัดต่อรายการ


เจ้าหน้าที่ Media Content Creator

คุณสมบัติ :
- มีความชื่นชอบและสนใจสื่อ Social Media ต่างๆ
- การศึกษาระดับปริญญาตรี สาขา นิเทศศาสตร์ , มนุษยศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
- มีประสบการณ์ทำงาน อย่างน้อย 1 ปี
- สามารถทำข่าวหรือคอลัมน์ได้หลากหลายรูปแบบ
- มนุษย์สัมพันธ์ดี , มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และมีความสนใจงานด้านบันเทิง
- ละเอียด รอบคอบ มีความรับผิดชอบ และทำงานนอกเวลาได้
- มีความเป็นนักข่าวและครีเอทีฟอยู่ในตัว

หน้าที่รับผิดชอบ :
- คิด วิเคราะห์ นำเสนอ และบริหารจัดการข้อมูลบนสื่อ Social Media เพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์ของบริษัทฯ ทั้งหมด
- ประสานงานระหว่างแผนกในการจัดทำข้อมูลสื่อต่างๆ เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ หรือนโยบายของการประชาสัมพันธ์บริษัท
- ติดตามและตรวจสอบข้อมูลบนสื่อ Social Media เพื่อป้องกันปัญหาและความเข้าใจผิดระหว่างเพจ และผู้ใช้งาน
- งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย


เจ้าหน้าที่ Media Graphic Designer

คุณสมบัติ :
- การศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
- สามารถใช้โปรแกรมที่เกี่ยวข้องกับงานด้าน Graphic ได้หลากหลาย
- มีประสบการณ์ทำงาน อย่างน้อย 1 ปี
- มนุษย์สัมพันธ์ดี มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และมีความสนใจงานด้านบันเทิง
- สามารถทำข่าวหรือคอลัมน์ได้หลากหลายรูปแบบ
- ละเอียด รอบคอบ มีความรับผิดชอบ และทำงานนอกเวลาได้

หน้าที่รับผิดชอบ :
- ออกแบบสื่อ และงานกราฟฟิคต่างๆ เพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์ผ่าน Social Media ต่างๆ ของบริษัท
- ประสานงานระหว่างแผนกในการออกแบบและจัดทำงานด้านกราฟฟิค เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือนโยบายของการประชาสัมพันธ์บริษัทฯ
- ให้ความร่วมมือ / ช่วยเหลือแผนก ในการปรับปรุงและพัฒนางานออกแบบประชาสัมพันธ์
- งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย


เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคล

คุณสมบัติ :
- สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ในสาขาการบริหารทรัพยากรบุคคล สาขาวิทยาการการจัดการ สาขานิติศาสตร์ และรัฐศาสตร์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
- มีความรู้เกี่ยวกับทางด้านกฎหมายแรงงาน และแรงงานสัมพันธ์
- มีประสบการณ์ด้านงานบุคคลอย่างน้อยตั้งแต่ 1-2 ปี
- เป็นผู้ที่มีความสามารถ และเชี่ยวชาญในการแก้ไขอุปสรรคปัญหาที่เกิดขึ้นในองค์กร ให้มาเป็นการร่วมมือกัน
- เป็นผู้นำ และเป็นตัวอย่างที่ดีแก่เพื่อนร่วมองค์กรสามารถจูงใจพนักงานให้อุทิศ และทุ่มเท การทำงานให้กับองค์กรได้
- มีมนุษยสัมพันธ์ดี เข้ากับคนที่มีพื้นฐานที่มาแตกต่างได้

หน้าที่ :
- ดำเนินการเกี่ยวกับการรับสมัครงาน, การสรรหาและคัดเลือกหัวหน้าฝ่าย/งาน, ทำการสัมภาษณ์งานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- จัดทำแฟ้มประวัติพนักงาน รวมทั้งข้อมูลของพนักงาน
- ประเมินผลทดลองการปฏิบัติงาน และการประเมินเลื่อนขั้นเงินเดือนประจำปี
- ดำเนินการจัดทำแผนการฝึกอบรมละพัฒนาประจำปี จัดฝึกอบรมต่างๆ ให้แก่พนักงาน พร้อมทั้งติดตามและสรุปผลการประเมินการฝึกอบรม
- ดูแลสวัสดิการต่างๆ ของพนักงาน รวมทั้งประกันสังคมและประกันกลุ่มพนักงาน
- งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย


เจ้าหน้าที่ประสานงาน (ฝ่ายดูแลศิลปิน)

คุณสมบัติ :
- การศึกษาระดับปริญญาตรี
- มีบุคลิกภาพที่ดี มีมนุษย์สัมพันธ์ดี
- มีความละเอียด รอบคอบ มีความกระตือรือร้น
- มีความรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายเป็นอย่างดี
- สามารถทำงานเป็นทีมได้

หน้าที่รับผิดชอบ :
- จัดทำใบเสนอราคา สัญญาว่าจ้าง เอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในการว่าจ้างศิลปิน
- ดูแลการรับและเคลียร์คิวของศิลปินในสังกัด
- ดูแลข้อมูล จัดทำ และปรับปรุงฐานข้อมูลต่างๆ ของฝ่าย
- รับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมาย


หัวหน้าแผนกอุปกรณ์-ฉาก

คุณสมบัติ :
- ป.ตรี สาขา ศิลปกรรม สถาปัตยกรรม อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- มีภาวะความเป็นผู้นำสูง
- มีความรู้ความสามารถทางสายงานศิลปกรรม
- มีความรับผิดชอบสูง
- มีทัศนคติที่ดีในสายงาน
- มีความกระตือรือร้น
- เป็นนักประสานงานที่ดี
- มีจิตวิทยา มีมนุษยสัมพันธ์ดี
- เป็นคนกล้าคิด กล้าตัดสินใจ

หน้าที่รับผิดชอบ :
- บริหารงานด้านการจัดหาอุปกรณ์ และจัดตั้งฉาก เพื่อผลักดันให้บรรลุผลสำเร็จ
- ประสานงานกับฝ่ายต่างๆ ในการรวบรวมข้อมูล รายละเอียดงาน เพื่อส่งต่องานในแผนก
- เป็นผู้กำหนดแนวทางในการทำงานของแผนก พร้อมทั้งควบคุมและดูแลให้เป็นไปตามที่กำหนด


ธุรการ (แม่บ้าน)

คุณสมบัติ :
- ต่ำกว่า ปริญญาตรี
- ขยัน อดทน ตรงต่อเวลา
- รักความสะอาด
- มีมนุษยสัมพันธ์ดี
- ยิ้มแย้มแจ่มใส
- ซื่อสัตย์

หน้าที่รับผิดชอบ :
- ทำความสะอาดออฟฟิศ
- ดูแลความสะอาดบริเวณพื้นที่ภายในและภายนอกสำนักงาน หรือพื้นที่ที่ได้รับมอบหมาย


พนักงานขับรถ (ผู้บริหาร)

คุณสมบัติ :
- การศึกษาระดับ ต่ำกว่าปริญญาตรี
- มีความสุภาพ อ่อนน้อม ใจเย็น สุขุม
- มีความรับผิดชอบสูง
- มีทัศนคติที่ดี
- มีมนุษย์สัมพันธ์ดี
- แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
- สามารถขับรถยนต์ได้ดี และรู้จักเส้นทางเป็นอย่างดี

หน้าที่รับผิดชอบ :
- ขับรถให้กับผู้บริหาร
- ดูแลรักษาเครื่องยนต์เบื้องต้น
- รักษาความสะอาดรถ
- ปฏิบัติตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชา


ผู้ช่วยช่างภาพ (รายการดาวกระจาย)

คุณสมบัติ :
- การศึกษาระดับ ปริญญาตรี
- สามารถถ่ายภาพได้ (จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
- สามารถขับรถยนต์ได้ มีความรู้เรื่องเส้นทางในกรุงเทพและปริมณฑล รวมถึงเส้นทางต่างจังหวัด
- มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี และสามารถทำงานเป็นทีมได้
- มีความรับผิดชอบสูง อดทน มีน้ำใจ สู้งาน

หน้าที่รับผิดชอบ :
- ดูแลอุปกรณ์ต่างๆ ของกล้องในระหว่างทำงานและหลังเลิกงาน
- ช่วยช่างภาพและนักข่าวฟังเสียงในการสัมภาษณ์
- ขับรถให้นักข่าวและช่างภาพไปทำข่าว
- ดูแลรักษาความสะอาดรถ
- ปฏิบัติตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชา

 

 โอกาสที่จะก้าวหน้าทางอาชีพการงาน รอคุณแล้วที่นี่!!

ผู้สนใจสามารถกรอกใบสมัครด้วยตนเองที่ บริษัท โพลีพลัส เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด
ทุกวันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 09.30 - 16.30 น.

หรือส่งจดหมายสมัครงานพร้อมประวัติและรูปถ่ายปัจจุบัน มาที่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
99 หมู่ 1 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

โทรศัพท์ :
02-572-4444 e-mail : hr@polyplus.co.th

 

*** ส่งเอกสารสมัครงานในรูปแบบภาษาไทย ทุกตำแหน่ง ***

 

 

 

 
  Copyright @ 2012 Polyplus Entertainment Co., Ltd. All rights reserved. follow us :