บริษัท โพลีพลัส เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด


ผู้ผลิตงานด้านบันเทิงชั้นแนวหน้าของเมืองไทย เปิดรับคนรุ่นใหม่ ไฟแรง ที่เชื่อมั่นในศักยภาพตัวเอง และพร้อมเติบโตไปกับเรา เข้าร่วมทีมในตำแหน่งต่อไปนี้

Social Media : Follow Polyplus

 

เลขานุการ - รองกรรมการผู้จัดการ

คุณสมบัติ :
- เพศหญิง เท่านั้น
- การศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
- สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ดี ทั้งพูด อ่าน เขียน
- มนุษย์สัมพันธ์ดี , มีทักษะในการสื่อสาร ติดต่อประสานงาน
- ละเอียด รอบคอบ ขยัน อดทน มีความรับผิดชอบ และทำงานนอกเวลาได้
- สามารถปฏิบัติงานภายใต้ภาวะความกดดันได้ดี
- ถ้ามีประสบการณ์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ


เจ้าหน้าที่ ศิลปกรรมรายการ

คุณสมบัติ :
- การศึกษาระดับ ปวช. ขึ้นไป
- มีความรับผิดชอบ และมีความอดทนสูง
- สามารถทำงานเป็นทีมได้
- มีความคิดสร้างสรรค์ มีรสนิยม มีความรู้รอบตัว สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี

หน้าที่รับผิดชอบ :
- จัดหาของเข้าฉากรายการ


เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ Public Relations (AE)

คุณสมบัติ :
- เพศ ชาย / หญิง
- การศึกษาระดับปริญญาตรี สาขานิเทศศาสตร์ / วารสารศาสตร์ / อักษรศาสตร์ หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง
- บุคลิกภาพดี มีทักษะในการสื่อสาร และสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี
- มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี สามารถดูแลลูกค้าได้
- มีไหวพริบปฏิภาณในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า

หน้าที่รับผิดชอบ :
- วางแผนงานประชาสัมพันธ์ นำเสนองาน
- ติดต่อประสานงานกับลูกค้า พร้อมสื่อสารข้อมูลให้กับหน่วยงานภายใน ที่เกี่ยวข้อง
- ติดตามผลการประชาสัมพันธ์ให้แล้วเสร็จ
- สร้างสรรค์งานที่เกี่ยวกับการสื่อสารได้


ผู้จัดการ ประชาสัมพันธ์ (AE)

คุณสมบัติ :
- การศึกษาระดับปริญญาตรี ขึ้นไป
- มีประสบการณ์ด้านงานดูแลลูกค้า อย่างน้อย 3-5 ปีขึ้นไป
- มีความตรงต่อเวลา และมีความเป็นผู้นำ
- มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี สามารถทำงานเป็นทีมได้
- มีความคล่องแคล่ว , กระตือรือร้น และมีความอดทน

หน้าที่รับผิดชอบ :
- วางแผนงานประชาสัมพันธ์
- ติดตามประสานงานดูแลลูกค้า
- บริหารงานกลุ่มเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์
- อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย


เจ้าหน้าที่ Creative

คุณสมบัติ :
- การศึกษาระดับปริญญาตรี
- มีประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป
- มีความคิดสร้างสรรค์ มีความรู้ ความสนใจทางด้านบันเทิง
- คล่องแคล่ว แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี
- มีความอดทน มีความพยายาม และมีความรับผิดชอบสูง

หน้าที่รับผิดชอบ :
- คิดและหาข้อมูลเพื่อนำมาสร้างสรรค์ในรายการ
- คิดและนำเสนอแขกรับเชิญ
- คิดและเขียนสคริปรายการ
- ดูแล ควบคุมการถ่ายทำรายการ
- ควบคุมดูแลงานตัดต่อรายการ


แม่บ้าน และ พ่อบ้าน (หลายตำแหน่ง)

คุณสมบัติ :
- ต่ำกว่าปริญญาตรี
- ขยัน อดทน ตรงต่อเวลา
- รักความสะอาด
- มีมนุษย์สัมพันธ์ดี
- ยิ้มแย้มแจ่มใส
- ซื่อสัตย์

หน้าที่รับผิดชอบ :
- ทำความสะอาดออฟฟิศ
- ดูแลความสะอาดบริเวณพื้นที่ภายในและภายนอกสำนักงาน หรือพื้นที่ที่ได้รับมอบหมาย


เจ้าหน้าที่ Graphic Designer Website

คุณสมบัติ :
- การศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
- สามารถใช้โปรแกรมที่เกี่ยวข้องกับงานด้าน Graphic ได้หลากหลาย
- มีประสบการณ์ทำงาน อย่างน้อย 1 ปี
- มนุษย์สัมพันธ์ดี มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และมีความสนใจงานด้านบันเทิง
- สามารถจัดข่าวหรือคอลัมน์ได้หลากหลายรูปแบบ
- ละเอียด รอบคอบ มีความรับผิดชอบ และทำงานนอกเวลาได้

หน้าที่รับผิดชอบ :
- ออกแบบสื่อ และงานกราฟฟิคต่างๆ เพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์ผ่าน Social Media ต่างๆ ของบริษัท
- ประสานงานระหว่างแผนกในการออกแบบและจัดทำงานด้านกราฟฟิค เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือนโยบายของการประชาสัมพันธ์บริษัทฯ
- ให้ความร่วมมือ / ช่วยเหลือแผนก ในการปรับปรุงและพัฒนางานออกแบบประชาสัมพันธ์
- งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

หลักฐานในการสมัครงาน
1. เรซูเม่ (Resume)
2. สำเนาบัตรประชาชน (หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี))
3. สำเนาทะเบียนบ้าน
4. รูปถ่าย 1 นิ้ว หรือ 1.5 นิ้ว จำนวน 1 ใบ
5. ทรานสคริป (Transcript)
6. หนังสือรับรองการทำงาน (ถ้ามี)
7. ผลงานต่างๆ (ถ้ามี)

 
โอกาสที่จะก้าวหน้าทางอาชีพการงาน รอคุณแล้วที่นี่!!

ผู้สนใจสามารถกรอกใบสมัครด้วยตนเองที่ บริษัท โพลีพลัส เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด
ทุกวันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 09.30 - 16.30 น.

หรือส่งจดหมายสมัครงานพร้อมประวัติและรูปถ่ายปัจจุบัน มาที่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
99 หมู่ 1 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

โทรศัพท์ :
02-572-4444 e-mail : hr@polyplus.co.th

 

*** ส่งเอกสารสมัครงานในรูปแบบภาษาไทย ทุกตำแหน่ง ***

ตำแหน่งงานอัพเดท 31 พ.ค. 60

 

 


Copyright @ 2017 Polyplus Entertainment Co., Ltd. All rights reserved.