บริษัท โพลีพลัส เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด ผู้ผลิตงานด้านบันเทิงชั้นแนวหน้าของเมืองไทย เปิดรับคนรุ่นใหม่
ไฟแรง ที่เชื่อมั่นในศักยภาพตัวเอง และพร้อมเติบโตไปกับเรา เข้าร่วมทีมในตำแหน่งต่อไปนี้

เจ้าหน้าที่ดูแลสต็อกเสื้อผ้า

คุณสมบัติ :
- การศึกษาระดับต่ำกว่าปริญญาตรี
- มนุษย์สัมพันธดี ซื่อสัตย์ รับผิดชอบ
- มีความรู้ในการใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้นได้ เช่น จัดเก็บข้อมูลในการยืม ส่งคืน
- มนุษย์สัมพันธ์ดี, มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และมีความสนใจงานด้านบันเทิง

หน้าที่รับผิดชอบ :
- จัดเก็บ ดูแลรักษา อำนวยความสะดวก ดูแลความเรียบร้อยถูกต้องในการยืม ส่งคืน เสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย ซึ่งเป็นทรัพย์ของบริษัททั้งส่วนของละครและรายการ


เจ้าหน้าที่ตัดต่อรายการ

*** กรอกใบสมัครด้วยตนเอง พร้อมทดลองปฏิบัติ
คุณสมบัติ :

- การศึกษาระดับปริญญาตรี
- มีประสบการณ์ทำงาน อย่างน้อย 2 ปี
- เพศชาย - หญิง
- มีความสามารถใช้โปรแกรม Final cut pro 7
- ถ้ามีความสามารถใช้โปรแกรม Final cut pro X, Photoshop, After Effect, โปรแกรม 3D จะพิจารณาเป็นพิเศษ

หน้าที่รับผิดชอบ :
- ตัดต่อรายการที่ได้รับมอบหมาย


Web Content & Social Media

คุณสมบัติ :
- มีความชื่นชอบและสนใจสื่อ Social Media ต่างๆ
- การศึกษาระดับปริญญาตรี สาขา นิเทศศาสตร์ , มนุษยศาตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
- มีประสบการณ์ทำงาน อย่างน้อย 1 ปี
- สามารถทำข่าวหรือคอลัมน์ได้หลากหลายรูปแบบ
- มนุษย์สัมพันธ์ดี , มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และมีความสนใจงานด้านบันเทิง
- ละเอียด รอบคอบ มีความรับผิดชอบ และทำงานนอกเวลาได้
- มีความเป็นนักข่าวและครีเอทีฟอยู่ในตัว

หน้าที่รับผิดชอบ :
- ผลิตและดูแลเนื้อหาต่างๆ พร้อม Social Media ของบริษัทลงเว็บไซต์


เจ้าหน้าที่เว็บไซต์

คุณสมบัติ :
- การศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ
- มีประสบการณ์ 1-2 ปี
- สามารถอัพเดท แก้ไข้ เปลี่ยนเปลงข้อมูลหน้าเว็บไซต์
- มีความรู้ึความสามารถใช้โปรแกรม Adobe , Macromedia , Dreamweaver , Flash และอื่นๆที่เกียวข้อง
- มีความละเอียดรอบคอบ , มีความรับผิดชอบ , ทำงานนอกเวลาได้


เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคล 2 ตำแหน่ง

คุณสมบัติ :
- สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ถึงปริญญาโท ในสาขาการบริหารทรัพยากรบุคคล สาขาวิทยาการการจัดการ สาขานิติศาสตร์ และรัฐศาสตร์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
- มีความรู้เกี่ยวกับทางด้านกฎหมายแรงงาน และแรงงานสัมพันธ์
- มีประสบการณ์ด้านงานบุคคลอย่างน้อยตั้งแต่ 3-5 ปี
- เป็นผู้ที่มีความสามารถ และเชี่ยวชาญในการแก้ไขอุปสรรคปัญหาที่เกิดขึ้นในองค์กร ให้มาเป็นการร่วมมือกัน
- เป็นผู้นำ และเป็นตัวอย่างที่ดีแก่เพื่อนร่วมองค์กรสามารถจูงใจพนักงานให้อุทิศ และทุ่มเท การทำงานให้กับองค์กรได้
- มีมนุษยสัมพันธ์ดี เข้ากับคนที่มีพื้นฐานที่มาแตกต่างได้

หน้าที่ :
- ดำเนินการเกี่ยวกับการรับสมัครงาน, การสรรหาและคัดเลือกหัวหน้าฝ่าย/งาน, ทำการสัมภาษณ์งานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- จัดทำแฟ้มประวัติพนักงาน รวมทั้งข้อมูลของพนักงาน
- ประเมินผลทดลองการปฏิบัติงาน และการประเมินเลื่อนขั้นเงินเดือนประจำปี
- ดำเนินการจัดทำแผนการฝึกอบรมละพัฒนาประจำปี จัดฝึกอบรมต่างๆ ให้แก่พนักงาน พร้อมทั้งติดตามและสรุปผลการประเมินการฝึกอบรม
- ดูแลสวัสดิการต่างๆ ของพนักงาน รวมทั้งประกันสังคมและประกันกลุ่มพนักงาน
- งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย


ขายโฆษณา 1 ตำแหน่ง

คุณสมบัติ :
- การศึกษาระดับปริญญาตรี
- อายุไม่เกิน 30 ปี
- มีประสบการณ์ด้านการขายสื่อโฆษณาทางโทรทัศน์ อย่างน้อย 1-2 ปี
- มีความอดทน มีความคิดสร้างสรรค์ มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี ทำงานเป็นทีมได้
- ดูแลลูกค้า เสนองานลูกค้าได้ตลอดการขายงาน
- สามารถสรุปงาน ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ต่างๆ ได้


เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ - ละคร

คุณสมบัติ :
- การศึกษาระดับปริญญาตรี สาขานิเทศศาสตร์-สื่อสารมวลชน
- มีประสบการณ์ด้านประชาสัมพันธ์ หรือ ผู้สื่อข่าว อย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป
- สามารถวางแผน / เขียนข่าว / ถ่ายภาพ ได้
- หากมีประสบการณ์ด้านประชาสัมพันธ์-ละคร หรือ ติดตามกองถ่าย จะพิจารณาเป็นพิเศษ


ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล

คุณสมบัติ :
- การศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบริหารงานทรัพยากรบุคคล
- ประสบการณ์อย่างน้อย 3-5 ปี
- เพศชาย - หญิง
- วางแผน กำกับดูแล และประสานงานด้านนโยบายเกี่ยวกับการงานบุคคลากรขององค์กร
- กำหนดมาตรฐานตำแหน่งงาน และประเมินผลผู้ปฏิบัติงาน
- เป็นผู้นำ มีความเชื่อมั่นในตัวเอง ละเอียด รอบคอบ ซื้อสัตย์ สุจริต และมนุษยสัมพันธ์ดี
- มีความรู้เกี่ยวกับกฎหมายแรงงาน


PR Writer

คุณสมบัติ :
- การศึกษาระดับปริญญาตรี สาขานิเทศศาตร์ / วารสารศาสตร์ / อักษรศาสตร์ / ศิลปศาสตร์ หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง
- ประสบการณ์ 2-3 ปี
- มีประสบการณ์ หรือ ทำงานในสาขาที่เกี่ยวข้อง กับงานในด้านการสื่อสาร
- วางแผนข่าวประชาสัมพันธ์ เขียนและสร้างประเด็นข่าว
- ประสานงานกับสื่อมวลชน ดูแลสัมภาษณ์ผู้บริหาร
- บุคลิกภาพดี มีทักษะในการสื่อสาร
- วางแผน และนำเสนองานได้
- Review ร้านค้า


Media Relation

คุณสมบัติ :
- การศึกษาระดับปริญญาตรี สาขานิเทศศาตร์ / วารสารศาสตร์ / อักษรศาสตร์ / ศิลปศาสตร์ หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง
- ประสบการณ์ 2-3 ปี
- มีประสบการณ์ หรือ ทำงานในสาขาที่เกี่ยวข้อง กับงานในด้านการสื่อสาร
- วางแผนข่าวประชาสัมพันธ์ เขียนและสร้างประเด็นข่าว
- ประสานงานกับสื่อมวลชน ดูแลสัมภาษณ์ผู้บริหาร
- บุคลิกภาพดี มีทักษะในการสื่อสาร
- วางแผน และนำเสนองานได้
- Review ร้านค้า


เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ (Public Relations)

คุณสมบัติ :
- เพศ ชาย / หญิง
- การศึกษาระดับปริญญาตรี สาขานิเทศ / วารสาร
- มีประสบการณ์ด้านประชาสัมพันธ์ หรือ สื่อสารมวลชน 1 ปีขึ้นไป
- มีความสามารถด้านการเขียนข่าว ทุกรูปแบบ


Creative

คุณสมบัติ :
- การศึกษาระดับปริญญาตรี
- มีประสบการณ์ทางด้านรายการโทรทัศน์
- มีความคิดสร้างสรรค์ มีความรู้ ความสนใจทางด้านบันเทิง
- คล่องแคล่ว แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี

 โอกาสที่จะก้าวหน้าทางอาชีพการงาน รอคุณแล้วที่นี่!!

ผู้สนใจสามารถกรอกใบสมัครด้วยตนเองที่ บริษัท โพลีพลัส เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด
ทุกวันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 09.30 - 16.30 น.

หรือส่งจดหมายสมัครงานพร้อมประวัติและรูปถ่ายปัจจุบัน มาที่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
99 หมู่ 1 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

โทรศัพท์ :
02-572-4444 e-mail : hr@polyplus.co.th

 

*** ส่งเอกสารสมัครงานในรูปแบบภาษาไทย ทุกตำแหน่ง ***

 

 

 

 
  Copyright @ 2012 Polyplus Entertainment Co., Ltd. All rights reserved. follow us :