บริษัท โพลีพลัส เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด ผู้ผลิตงานด้านบันเทิงชั้นแนวหน้าของเมืองไทย เปิดรับคนรุ่นใหม่
ไฟแรง ที่เชื่อมั่นในศักยภาพตัวเอง และพร้อมเติบโตไปกับเรา เข้าร่วมทีมในตำแหน่งต่อไปนี้


ผู้สื่อข่าว (รายการ ดาวกระจาย)

คุณสมบัติ :
- การศึกษาระดับ ปริญญาตรี
- เขียนข่าวได้ดี
- ไหวพริบดี คล่องแคล่ว
- กล้าแสดงออก กล้าถาม มีความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์
- มีความอดทนต่องานที่ได้รับมอบหมาย
- มีทัศนคติในสายงานที่ดี มีมนุษยสัมพันธ์ดี
- หน้าตา บุคลิกภาพดี เพื่อที่จะใช้เปิดหน้าในข่าวและสกู๊ปต่างๆ ในรายการ

หน้าที่รับผิดชอบ :
- ลงภาคสนามสัมภาษณ์
- ทำ / คิด ประเด็นข่าว
- เขียนข่าว
- ตรวจเช็คภาพข่าว
- ทำสกู๊ปข่าว


เจ้าหน้าที่ศิลปกรรมรายการ

คุณสมบัติ :
- การศึกษาระดับ ปวช. ขึ้นไป
- มีความรับผิดชอบ และมีความอดทนสูง
- สามารถทำงานเป็นทีมได้
- มีความคิดสร้างสรรค์ มีรสนิยม มีความรู้รอบตัว สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี

หน้าที่รับผิดชอบ :
- เตรียม , ซื้อ , จัดเก็บ รวมถึงซ่อมแซม อุปกรณ์ต่างๆ ที่นำมาประกอบในรายการได้
- ประสานงานระหว่างแผนกต่างๆ ได้
- รับผิดชอบอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย


เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ (PR Writing)

คุณสมบัติ :
- เพศ ชาย / หญิง
- การศึกษาระดับ ปริญญาตรี สาขานิเทศศาสตร์ / วารสารศาสตร์ / อักษรศาสตร์ / ศิลปศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
- มีประสบการณ์ทำงาน 3 ปีขึ้นไป
- บุคลิกภาพดี มีทักษะในการสื่อสาร สามารถเขียนข่าวได้
- มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี ขยัน และมีความรับผิดชอบสูง
- มีใจรักงานบริการ

หน้าที่รับผิดชอบ :
- วิเคราะห์ วางแผน พร้อมทั้งเสนอแผนการประชาสัมพันธ์ให้ลูกค้า
- เขียนข่าวประชาสัมพันธ์ตามที่ได้นำเสนอลูกค้า
- กำหนดกลยุทธ์ในการจัดทำแผนด้านการประชาสัมพันธ์ให้กับลูกค้า
- ประเมินผลในการทำประชาสัมพันธ์ให้กับลูกค้า
- งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย


หัวหน้าแผนกอุปกรณ์-ฉาก

คุณสมบัติ :
- ป.ตรี สาขา ศิลปกรรม สถาปัตยกรรม อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- มีภาวะความเป็นผู้นำสูง
- มีความรู้ความสามารถทางสายงานศิลปกรรม
- มีความรับผิดชอบสูง
- มีทัศนคติที่ดีในสายงาน
- มีความกระตือรือร้น
- เป็นนักประสานงานที่ดี
- มีจิตวิทยา มีมนุษยสัมพันธ์ดี
- เป็นคนกล้าคิด กล้าตัดสินใจ

หน้าที่รับผิดชอบ :
- บริหารงานด้านการจัดหาอุปกรณ์ และจัดตั้งฉาก เพื่อผลักดันให้บรรลุผลสำเร็จ
- ประสานงานกับฝ่ายต่างๆ ในการรวบรวมข้อมูล รายละเอียดงาน เพื่อส่งต่องานในแผนก
- เป็นผู้กำหนดแนวทางในการทำงานของแผนก พร้อมทั้งควบคุมและดูแลให้เป็นไปตามที่กำหนด


ธุรการ (แม่บ้าน)

คุณสมบัติ :
- ต่ำกว่า ปริญญาตรี
- ขยัน อดทน ตรงต่อเวลา
- รักความสะอาด
- มีมนุษยสัมพันธ์ดี
- ยิ้มแย้มแจ่มใส
- ซื่อสัตย์

หน้าที่รับผิดชอบ :
- ทำความสะอาดออฟฟิศ
- ดูแลความสะอาดบริเวณพื้นที่ภายในและภายนอกสำนักงาน หรือพื้นที่ที่ได้รับมอบหมาย


พนักงานขับรถ (ผู้บริหาร)

คุณสมบัติ :
- การศึกษาระดับ ต่ำกว่าปริญญาตรี
- มีความสุภาพ อ่อนน้อม ใจเย็น สุขุม
- มีความรับผิดชอบสูง
- มีทัศนคติที่ดี
- มีมนุษย์สัมพันธ์ดี
- แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
- สามารถขับรถยนต์ได้ดี และรู้จักเส้นทางเป็นอย่างดี

หน้าที่รับผิดชอบ :
- ขับรถให้กับผู้บริหาร
- ดูแลรักษาเครื่องยนต์เบื้องต้น
- รักษาความสะอาดรถ
- ปฏิบัติตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชา


 

 โอกาสที่จะก้าวหน้าทางอาชีพการงาน รอคุณแล้วที่นี่!!

ผู้สนใจสามารถกรอกใบสมัครด้วยตนเองที่ บริษัท โพลีพลัส เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด
ทุกวันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 09.30 - 16.30 น.

หรือส่งจดหมายสมัครงานพร้อมประวัติและรูปถ่ายปัจจุบัน มาที่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
99 หมู่ 1 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

โทรศัพท์ :
02-572-4444 e-mail : hr@polyplus.co.th

 

*** ส่งเอกสารสมัครงานในรูปแบบภาษาไทย ทุกตำแหน่ง ***

 

 

 

 
  Copyright @ 2012 Polyplus Entertainment Co., Ltd. All rights reserved. follow us :