บริษัท โพลีพลัส เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด ผู้ผลิตงานด้านบันเทิงชั้นแนวหน้าของเมืองไทย เปิดรับคนรุ่นใหม่
ไฟแรง ที่เชื่อมั่นในศักยภาพตัวเอง และพร้อมเติบโตไปกับเรา เข้าร่วมทีมในตำแหน่งต่อไปนี้


เจ้าหน้าที่ตัดต่อรายการ

*** กรอกใบสมัครด้วยตนเอง พร้อมทดลองปฏิบัติ
คุณสมบัติ :

- การศึกษาระดับปริญญาตรี
- มีประสบการณ์ทำงาน อย่างน้อย 2 ปี
- เพศชาย - หญิง
- มีความสามารถใช้โปรแกรม Final cut pro 7
- ถ้ามีความสามารถใช้โปรแกรม Final cut pro X, Photoshop, After Effect, โปรแกรม 3D จะพิจารณาเป็นพิเศษ

หน้าที่รับผิดชอบ :
- ตัดต่อรายการที่ได้รับมอบหมาย


Web Content & Social Media

คุณสมบัติ :
- มีความชื่นชอบและสนใจสื่อ Social Media ต่างๆ
- การศึกษาระดับปริญญาตรี สาขา นิเทศศาสตร์ , มนุษยศาตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
- มีประสบการณ์ทำงาน อย่างน้อย 1 ปี
- สามารถทำข่าวหรือคอลัมน์ได้หลากหลายรูปแบบ
- มนุษย์สัมพันธ์ดี , มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และมีความสนใจงานด้านบันเทิง
- ละเอียด รอบคอบ มีความรับผิดชอบ และทำงานนอกเวลาได้
- มีความเป็นนักข่าวและครีเอทีฟอยู่ในตัว

หน้าที่รับผิดชอบ :
- ผลิตและดูแลเนื้อหาต่างๆ พร้อม Social Media ของบริษัทลงเว็บไซต์


เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคล

คุณสมบัติ :
- สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ถึงปริญญาโท ในสาขาการบริหารทรัพยากรบุคคล สาขาวิทยาการการจัดการ สาขานิติศาสตร์ และรัฐศาสตร์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
- มีความรู้เกี่ยวกับทางด้านกฎหมายแรงงาน และแรงงานสัมพันธ์
- มีประสบการณ์ด้านงานบุคคลอย่างน้อยตั้งแต่ 3-5 ปี
- เป็นผู้ที่มีความสามารถ และเชี่ยวชาญในการแก้ไขอุปสรรคปัญหาที่เกิดขึ้นในองค์กร ให้มาเป็นการร่วมมือกัน
- เป็นผู้นำ และเป็นตัวอย่างที่ดีแก่เพื่อนร่วมองค์กรสามารถจูงใจพนักงานให้อุทิศ และทุ่มเท การทำงานให้กับองค์กรได้
- มีมนุษยสัมพันธ์ดี เข้ากับคนที่มีพื้นฐานที่มาแตกต่างได้

หน้าที่ :
- ดำเนินการเกี่ยวกับการรับสมัครงาน, การสรรหาและคัดเลือกหัวหน้าฝ่าย/งาน, ทำการสัมภาษณ์งานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- จัดทำแฟ้มประวัติพนักงาน รวมทั้งข้อมูลของพนักงาน
- ประเมินผลทดลองการปฏิบัติงาน และการประเมินเลื่อนขั้นเงินเดือนประจำปี
- ดำเนินการจัดทำแผนการฝึกอบรมละพัฒนาประจำปี จัดฝึกอบรมต่างๆ ให้แก่พนักงาน พร้อมทั้งติดตามและสรุปผลการประเมินการฝึกอบรม
- ดูแลสวัสดิการต่างๆ ของพนักงาน รวมทั้งประกันสังคมและประกันกลุ่มพนักงาน
- งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย


เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ (PR Writer)

คุณสมบัติ :
- เพศ ชาย/หญิง
- การศึกษาระดับปริญญาตรี สาขานิเทศศาตร์ / วารสารศาสตร์ / อักษรศาสตร์ / ศิลปศาสตร์ หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง
- ประสบการณ์ 2-3 ปี ทำงานในสาขาที่เกี่ยวข้อง กับงานในด้านการสื่อสาร
- บุคลิกภาพดี มีทักษะในการสื่อสาร

หน้าที่รับผิดชอบ :
- ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายใน
- วางแผนและนำเสนองานได้
- วางแผนข่าวประชาสัมพันธ์ เขียนและสร้างประเด็นข่าว


เจ้าหน้าที่ Media Relation

คุณสมบัติ :
- การศึกษาระดับปริญญาตรี สาขานิเทศศาตร์ / วารสารศาสตร์ / อักษรศาสตร์ / ศิลปศาสตร์ หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง
- ประสบการณ์ 2-3 ปี
- มีประสบการณ์ หรือ ทำงานในสาขาที่เกี่ยวข้อง กับงานในด้านการสื่อสาร
- บุคลิกภาพดี มีทักษะในการสื่อสาร

หน้าที่รับผิดชอบ :
- จัดระบบข้อมูล ดูแลแบ่งการทำงานให้ทีมเกิดประสิทธิภาพ
- วางแผน นำเสนอประสานงานประชาสัมพันธที่น่าสนใจและเหมาะสมกับสื่อแต่ละประเภทได้
- ประสานงานและสร้างความสัมพันธ์อันดีกับสื่อต่างๆ


เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ Public Relations (AE)

คุณสมบัติ :
- เพศ ชาย / หญิง
- การศึกษาระดับปริญญาตรี สาขานิเทศศาตร์ / วารสารศาสตร์ / อักษรศาสตร์ / ศิลปศาสตร์ หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง
- มีประสบการณ์ด้านประชาสัมพันธ์ หรือ สื่อสารมวลชน 1 ปีขึ้นไป
- บุคลิกภาพดี มีทักษะในการสื่อสาร
- มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี สามารถดูแลลูกค้าได้

หน้าที่รับผิดชอบ :
- วางแผนงานประชาสัมพันธ์ นำเสนองาน
- ติดต่อประสานงานกับลูกค้า พร้อมสื่อสารข้อมูลให้กับหน่วยงานภายในที่เกี่ยวข้อง
- ติดตามผลการประชาสัมพันธ์ให้แล้วเสร็จ
- สร้างสรรค์งานที่เกี่ยวกับการสื่อสารได้


Creative

คุณสมบัติ :
- การศึกษาระดับปริญญาตรี
- มีประสบการณ์ทางด้านรายการโทรทัศน์
- มีความคิดสร้างสรรค์ มีความรู้ ความสนใจทางด้านบันเทิง
- คล่องแคล่ว แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี
- มีความอดทน มีความพยายาม และมีความรับผิดชอบสูง

หน้าที่รับผิดชอบ :
- หาข้อมูลเพื่อนำมาประกอบในการเขียนสคริป / หรือเชิญแขกรับเชิญ
- เขียนสคริปรายการ
- ดูแลงานตัดต่อรายการ


เจ้าหน้าที่ขายงานศิลปิน

คุณสมบัติ :
- การศึกษาระดับปริญญาตรี
- มีบุคลิกภาพที่ดี มีมนุษย์สัมพันธ์ดี
- มีทักษะการเจรจาต่อรอง
- มีปฏิภาณไหวพริบ ใจเย็น สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
-สามารถทำงานเป็นทีมได้

หน้าที่รับผิดชอบ :
- นำเสนอและขายงานให้กับศิลปินในสังกัดผ่านช่องทางต่างๆ
- ดูแลภาพลักษณ์ศิลปินในสังกัด ทั้งนี้รวมถึงการพัฒนาศักยภาพของศิลปิน
- ตรวจสอบสัญญาว่าจ้าง หรือเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับสัญญา
- สร้างความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้า เพื่อการต่อยอดและผลักดันให้กับศิลปินในสังกัด


เจ้าหน้าที่ ศิลปกรรมรายการ (Props)

คุณสมบัติ :
- การศึกษาระดับปริญญาตรี สาขา ศิลปกรรม สถาปัตยกรรม อื่นๆที่เกี่ยวข้อง
- มีความรับผิดชอบ และมีความอดทนสูง
- สามารถทำงานเป็นทีมได้
- มีความคิดสร้างสรรค์ มีรสนิยม มีความรู้รอบตัว สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี

หน้าที่รับผิดชอบ :
- จัดหาของเข้าฉากรายการ


เจ้าหน้าที่ ตั้งฉาก

คุณสมบัติ :
- ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
- มีความอดทนสูง
- สามารถทำงานเป็นทีมได้
- มีประสบการณ์ด้านช่างไฟ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

หน้าที่รับผิดชอบ :
- เซ็ทฉาก, ตั้งฉาก, รื้อฉาก

 โอกาสที่จะก้าวหน้าทางอาชีพการงาน รอคุณแล้วที่นี่!!

ผู้สนใจสามารถกรอกใบสมัครด้วยตนเองที่ บริษัท โพลีพลัส เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด
ทุกวันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 09.30 - 16.30 น.

หรือส่งจดหมายสมัครงานพร้อมประวัติและรูปถ่ายปัจจุบัน มาที่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
99 หมู่ 1 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

โทรศัพท์ :
02-572-4444 e-mail : hr@polyplus.co.th

 

*** ส่งเอกสารสมัครงานในรูปแบบภาษาไทย ทุกตำแหน่ง ***

 

 

 

 
  Copyright @ 2012 Polyplus Entertainment Co., Ltd. All rights reserved. follow us :